VYPRACOVANÉ DUMy (Digitální Učební Materiály)

Anglický jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Colours 3. Roman Lupíšek    743 x
Numbers 0-20 3. Roman Lupíšek    742 x
Numbers 20-100 5. Roman Lupíšek    714 x
School things 3. Roman Lupíšek    745 x
Instructions 5. Roman Lupíšek    701 x
English speaking countries 5. Roman Lupíšek    693 x
Alphabet 5. Roman Lupíšek    709 x
Chit Chat 2 Dictionary 4. Roman Lupíšek    808 x
Prepositions 5. Roman Lupíšek    710 x
Sports 4. Roman Lupíšek    735 x
Halloween 4. Roman Lupíšek    713 x
Sloveso být (TO BE) 5. Roman Lupíšek    737 x
Plurals (množné číslo) 5. Roman Lupíšek    707 x
Pets (domácí mazlíčci) 3. Roman Lupíšek    750 x
Australská zvířata 7. Milan Reindl    698 x
Word order-slovosled anglické oznamovací věty 7. Milan Reindl    702 x
Parts of the body-Lidské a zvířecí části těla 6. Milan Reindl    703 x
London monuments-památky Londýna 7. Milan Reindl    707 x
Sloveso být (TO BE) - otázka 5. Roman Lupíšek    739 x
Health 4. Roman Lupíšek    770 x
Sloveso CAN, CAN´T 4. Roman Lupíšek    739 x
Musical instruments 4. Roman Lupíšek    712 x
My house 4. Roman Lupíšek    739 x
Order of the adjectives - Pořadí přídavných jmen 9. Milan Reindl    693 x
Occupations-Povolání 8. Milan Reindl    692 x
USA 7. Milan Reindl    695 x
Ukazovací a neurčitá zájmena 6. Milan Reindl    700 x
There is, there are 4. Roman Lupíšek    734 x
Feelings 3. Roman Lupíšek    717 x
Sloveso být (to be) - zápor 5. Roman Lupíšek    709 x
Australia 9. Milan Reindl    699 x
Holidays and traditions - Svátky a tradice 7. Milan Reindl    705 x
Slovesa v písni „Go with the Flow“ 8. Milan Reindl    696 x
Czech Republic 5. Roman Lupíšek    701 x
Vocabulary quiz 5. Roman Lupíšek    710 x
Colours - Barvy 6. Milan Reindl    695 x
Adjective Antonyms - Antonyma přídavných jmen 7. Milan Reindl    698 x
The town 4. Roman Lupíšek    725 x
Fashion and Clothes - Móda a oblečení 8. Milan Reindl    701 x
Future Tense - Budoucí čas 7. Milan Reindl    698 x
At the Doctor's - U lékaře 6. Milan Reindl    703 x
Present Perfect - Předpřítomný čas 9. Milan Reindl    704 x
Pronouns - Zájmena 6. Milan Reindl    710 x
Countable and Uncountable nouns - Počitatelnost podstatných jmen 6. Milan Reindl    695 x
Pearl Jam: Wishlist - Přací věty 7. Milan Reindl    700 x
Past Continuous - Minulý čas průběhový 9. Milan Reindl    699 x
Merry Christmas 4. Roman Lupíšek    711 x
Past tense "to be" (Sloveso "to be" v min. čase) 6. Milan Reindl    696 x
Past tense negative (Zápor min. času) 6. Milan Reindl    699 x
Past simple questions (Otázky min. času) 6. Milan Reindl    698 x
Have got - oznamovací způsob 5. Roman Lupíšek    742 x
Face 3. Roman Lupíšek    710 x
Have got - otázka 5. Roman Lupíšek    708 x
Have got - zápor 5. Roman Lupíšek    720 x
Přítomný čas průběhový - oznamovací způsob 4. Roman Lupíšek    718 x
My family 3. Roman Lupíšek    710 x
School 5. Roman Lupíšek    702 x
Past simple and continuous 7. Milan Reindl    698 x
My house 7. Milan Reindl    691 x
Time 5. Roman Lupíšek    726 x
Body 3. Roman Lupíšek    698 x
Weather 4. Roman Lupíšek    708 x
Valentine´s Day 4. Roman Lupíšek    694 x
Present simple 5. Roman Lupíšek    696 x
Present simple - questions 5. Roman Lupíšek    690 x
Days of the week 4. Roman Lupíšek    702 x
Months 4. Roman Lupíšek    696 x
Giving Directions 7. Milan Reindl    692 x
Czech Republic Quiz 9. Milan Reindl    691 x
Word order in past tense 6. Milan Reindl    691 x
Articles 7. Milan Reindl    700 x
Music 7. Milan Reindl    695 x
Inventions Quiz 8. Milan Reindl    689 x
Conditional Clauses 9. Milan Reindl    690 x
Reading about Australia 8. Milan Reindl    688 x
Present simple - Negative sentences 5. Roman Lupíšek    693 x
Clothes 3. Roman Lupíšek    708 x
Risk! (vědomostní soutěž) 5. Roman Lupíšek    699 x
On the farm 3. Roman Lupíšek    693 x
What´s on TV? 4. Roman Lupíšek    706 x
Cooking 6. Milan Reindl    688 x
Going to – Otázky 6. Milan Reindl    696 x
Going to - otázky 6. Milan Reindl    695 x
Irregular verbs 7. Milan Reindl    708 x
Food and drink 3. Roman Lupíšek    693 x
Dovětky se „so“ a „neither“ 9. Milan Reindl    691 x
Modal verbs „can“ and „must“ 8. Milan Reindl    686 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 1 5. Roman Lupíšek    709 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 2 5. Roman Lupíšek    688 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 3 5. Roman Lupíšek    691 x
Animal safari 3. Roman Lupíšek    700 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 4 5. Roman Lupíšek    690 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 5 5. Roman Lupíšek    691 x
Little Red Riding Hood 5. Roman Lupíšek    688 x
Easter (Velikonoce) 3. Roman Lupíšek    704 x
Vocabulary quiz - Project 1 Unit 6 5. Roman Lupíšek    693 x
Means of transport 5. Roman Lupíšek    689 x
Shopping 5. Roman Lupíšek    693 x
The Gingerbread Man 5. Roman Lupíšek    698 x
Toys 3. Roman Lupíšek    695 x

Český jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Spodoba znělosti 9. Lucie Matoušková    688 x
Přísudek 9. Lucie Matoušková    704 x
Opakování podstatných jmen 6. Lucie Matoušková    689 x
Slovní a větný přízvuk, větná melodie 9. Lucie Matoušková    692 x
Korektura 6. Lucie Matoušková    690 x
Přídavná jména 6. Lucie Matoušková    685 x
Procvičování přídavných jmen přivlastňovacích 6. Lucie Matoušková    684 x
Přípony přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    685 x
Přípony přídavných jmen -ský, -cký 6. Lucie Matoušková    687 x
Pravopis přídavných jmen, slova nadřazená, podřazená 6. Lucie Matoušková    704 x
Souhrnné opakování 4. Zdislava Nováková    689 x
Slovosted 4. Zdislava Nováková    694 x
Slovní druhy 4. Zdislava Nováková    695 x
Předložky 4. Zdislava Nováková    689 x
Podstatná jména vzor město moře kuře stavení 4. Zdislava Nováková    694 x
Podstatná jména rodu ženského 4. Zdislava Nováková    694 x
Stupňování přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    688 x
Synonyma 9. Lucie Matoušková    686 x
Podstatná jména rodu mužského 4. Zdislava Nováková    695 x
Palindrom 6. Lucie Matoušková    691 x
Akronym 9. Lucie Matoušková    691 x
Ústní lidová slovesnost 6. Lucie Matoušková    696 x
Zájmena 6. Lucie Matoušková    691 x
Číslovky 6. Lucie Matoušková    691 x
Anarchističtí buřiči v české literatuře 9. Lucie Matoušková    692 x
Přívlastek a přístavek 9. Lucie Matoušková    691 x
Chyby v elektronické komunikaci 9. Lucie Matoušková    690 x
Slovesný vid 9. Lucie Matoušková    689 x
Slovesné třídy 9. Lucie Matoušková    689 x
Druhy vedlejších vět 9. Lucie Matoušková    696 x
Předložky a předpony s-, z- a vz- 7. Lucie Matoušková    691 x
Předmět (Pt) 6. Lucie Matoušková    692 x
Příslovečné určení 6. Lucie Matoušková    688 x
Velká písmena 8. Lucie Matoušková    691 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    687 x
Rozbor souvětí 8. Lucie Matoušková    691 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    687 x
Základní skladební dvojice 4. Zdislava Nováková    687 x
Shoda přísudku s podmětem 4. Zdislava Nováková    696 x
Věta jednoduchá a souvětí 4. Zdislava Nováková    687 x

Chemie

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Výroba železa 9. Milan Reindl    703 x
Složení látek 8. Milan Reindl    695 x
Názvosloví Oxidů 9. Milan Reindl    696 x
Ropa a její zpracování 9. Milan Reindl    692 x
Kovy - obecná charakteristika 8. Milan Reindl    694 x
Využití kovů 8. Milan Reindl    702 x
Halogeny 9. Milan Reindl    688 x
Organické látky - úvod 9. Milan Reindl    692 x
Významné nekovy a polokovy 8. Milan Reindl    695 x
Alkany 9. Milan Reindl    693 x
Cykloalkany a alkeny 9. Milan Reindl    688 x
Alkyny a areny 9. Milan Reindl    691 x
Průběh chemické reakce 8. Milan Reindl    691 x
Uhlovodíky a automobilismus 9. Milan Reindl    693 x
Halogenderiváty 9. Milan Reindl    689 x
Chemická vazba 8. Milan Reindl    685 x
Alkoholy 9. Milan Reindl    694 x
Karbonylové sloučeniny 9. Milan Reindl    693 x
Karboxylové kyseliny 9. Milan Reindl    704 x
Látkové množství 8. Milan Reindl    699 x

Matematika

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Směna 3. Květoslava Vránová    689 x
Peníze - mince 3. Květoslava Vránová    687 x
Peníze zahraničních států 3. Květoslava Vránová    687 x
Příjmy 3. Květoslava Vránová    698 x
Peníze - použití mincí v obchodě 3. Květoslava Vránová    691 x
Výdaje 3. Květoslava Vránová    688 x
Rozpočet 3. Květoslava Vránová    689 x
Peníze - bankovky 3. Květoslava Vránová    686 x
Spoření 3. Květoslava Vránová    691 x
Jak dlouho si musím spořit? 3. Květoslava Vránová    696 x
Slevy 3. Květoslava Vránová    696 x
Půjčky 3. Květoslava Vránová    697 x
Hraní se slevami 3. Květoslava Vránová    687 x
Co mám koupit? 3. Květoslava Vránová    686 x
Chci si půjčit 3. Květoslava Vránová    691 x
Jdeme nakupovat 3. Květoslava Vránová    694 x
Kam pojedeme na výlet? 3. Květoslava Vránová    688 x
Co si dáme k jídlu? 3. Květoslava Vránová    688 x
Opakování 3. Květoslava Vránová    2358 x
Opakování 2 3. Květoslava Vránová    694 x
Výměna na trhu 6. Květoslava Vránová    690 x
Umíme platit mincemi 6. Květoslava Vránová    691 x
Placení v obchodě 6. Květoslava Vránová    686 x
Známe bankovky 6. Květoslava Vránová    695 x
Peníze v cizině 6. Květoslava Vránová    693 x
Získávání peněz 6. Květoslava Vránová    691 x
Utrácíme peníze 6. Květoslava Vránová    692 x
Máme dost nebo málo peněz 6. Květoslava Vránová    686 x
Rodinný rozpočet 6. Květoslava Vránová    693 x
Jak budu jednou hospodařit 6. Květoslava Vránová    688 x
Hodnota nákupu 7. Květoslava Vránová    694 x
Vybíráme dovolenou 7. Květoslava Vránová    692 x
Umíme si vybrat oběd 7. Květoslava Vránová    688 x
Mzda 7. Květoslava Vránová    687 x
Kolik si vydělávají jednotlivé profese? 7. Květoslava Vránová    693 x
Komu co patří 8. Květoslava Vránová    687 x
Pirátství a krádež 8. Květoslava Vránová    692 x
Druhy bydlení 8. Květoslava Vránová    688 x
Jsou slevy výhodné? 8. Květoslava Vránová    689 x
Umíme si vypočítat slevu 8. Květoslava Vránová    686 x
Co už znám 8. Květoslava Vránová    692 x
Co už znám 2 8. Květoslava Vránová    691 x
Inflace a deflace 9. Květoslava Vránová    690 x
Úrok - základní pojmy 9. Květoslava Vránová    697 x
Úrok - vzorce 9. Květoslava Vránová    689 x
Úrok - vzorce pokračování 9. Květoslava Vránová    690 x
Aktiva 9. Květoslava Vránová    685 x
Aktiva - co je výnosnější 9. Květoslava Vránová    691 x
Co je to spoření? 9. Květoslava Vránová    696 x
Banka 9. Květoslava Vránová    689 x
Banka - pokračování 9. Květoslava Vránová    684 x
Spořicí účet 9. Květoslava Vránová    692 x
Termínovaný vklad 9. Květoslava Vránová    692 x
Pasiva 9. Květoslava Vránová    698 x
Pasiva - co je výhodnější 9. Květoslava Vránová    701 x
Leasing 9. Květoslava Vránová    686 x
Stavební spoření 9. Květoslava Vránová    692 x
Hypotéka 9. Květoslava Vránová    693 x
Umíme to s penězi 9. Květoslava Vránová    696 x
Umíme to s penězi 2 9. Květoslava Vránová    692 x

Přírodověda

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Praha 4. Zdislava Nováková    689 x
Nerostné suroviny 4. Zdislava Nováková    691 x
Houby 4. Zdislava Nováková    694 x
Vlastnosti látek 4. Zdislava Nováková    691 x
Vánoce 4. Zdislava Nováková    695 x
Oblasti ČR 4. Zdislava Nováková    695 x
Hrady v našem okolí 4. Zdislava Nováková    688 x
Zajímavá Šumava 4. Zdislava Nováková    688 x
Stopy ve sněhu 4. Zdislava Nováková    692 x
Unesco 4. Zdislava Nováková    686 x
Nejvyšší hory ČR 4. Zdislava Nováková    697 x
Národní park Šumava 4. Zdislava Nováková    687 x
Národní parky 4. Zdislava Nováková    694 x
Domácí zvířata - ptáci 4. Zdislava Nováková    686 x
Domácí mazlíčci 4. Zdislava Nováková    689 x
Domácí zvířata savci 4. Zdislava Nováková    690 x
Zvířata chovaná pro radost 4. Zdislava Nováková    687 x
Živočichové volně žijící v okolí lidských obydlí 4. Zdislava Nováková    692 x
Živočichové žijící v okolí lidských obydlí - savci 4. Zdislava Nováková    683 x
Živočichové rybníků 4. Zdislava Nováková    692 x