VYPRACOVANÉ DUMy (Digitální Učební Materiály)

Anglický jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Colours 3. Roman Lupíšek    1808 x
Numbers 0-20 3. Roman Lupíšek    973 x
Numbers 20-100 5. Roman Lupíšek    654 x
School things 3. Roman Lupíšek    777 x
Instructions 5. Roman Lupíšek    533 x
English speaking countries 5. Roman Lupíšek    655 x
Alphabet 5. Roman Lupíšek    587 x
Chit Chat 2 Dictionary 4. Roman Lupíšek    741 x
Prepositions 5. Roman Lupíšek    644 x
Sports 4. Roman Lupíšek    653 x
Halloween 4. Roman Lupíšek    682 x
Sloveso být (TO BE) 5. Roman Lupíšek    815 x
Plurals (množné číslo) 5. Roman Lupíšek    535 x
Pets (domácí mazlíčci) 3. Roman Lupíšek    698 x
Australská zvířata 7. Milan Reindl    492 x
Word order-slovosled anglické oznamovací věty 7. Milan Reindl    426 x
Parts of the body-Lidské a zvířecí části těla 6. Milan Reindl    461 x
London monuments-památky Londýna 7. Milan Reindl    590 x
Sloveso být (TO BE) - otázka 5. Roman Lupíšek    560 x
Health 4. Roman Lupíšek    545 x
Sloveso CAN, CAN´T 4. Roman Lupíšek    594 x
Musical instruments 4. Roman Lupíšek    478 x
My house 4. Roman Lupíšek    615 x
Order of the adjectives - Pořadí přídavných jmen 9. Milan Reindl    403 x
Occupations-Povolání 8. Milan Reindl    429 x
USA 7. Milan Reindl    496 x
Ukazovací a neurčitá zájmena 6. Milan Reindl    406 x
There is, there are 4. Roman Lupíšek    587 x
Feelings 3. Roman Lupíšek    445 x
Sloveso být (to be) - zápor 5. Roman Lupíšek    446 x
Australia 9. Milan Reindl    447 x
Holidays and traditions - Svátky a tradice 7. Milan Reindl    451 x
Slovesa v písni „Go with the Flow“ 8. Milan Reindl    369 x
Czech Republic 5. Roman Lupíšek    473 x
Vocabulary quiz 5. Roman Lupíšek    402 x
Colours - Barvy 6. Milan Reindl    478 x
Adjective Antonyms - Antonyma přídavných jmen 7. Milan Reindl    358 x
The town 4. Roman Lupíšek    480 x
Fashion and Clothes - Móda a oblečení 8. Milan Reindl    436 x
Future Tense - Budoucí čas 7. Milan Reindl    391 x
At the Doctor's - U lékaře 6. Milan Reindl    400 x
Present Perfect - Předpřítomný čas 9. Milan Reindl    439 x
Pronouns - Zájmena 6. Milan Reindl    387 x
Countable and Uncountable nouns - Počitatelnost podstatných jmen 6. Milan Reindl    416 x
Pearl Jam: Wishlist - Přací věty 7. Milan Reindl    342 x
Past Continuous - Minulý čas průběhový 9. Milan Reindl    438 x
Merry Christmas 4. Roman Lupíšek    539 x
Past tense "to be" (Sloveso "to be" v min. čase) 6. Milan Reindl    412 x
Past tense negative (Zápor min. času) 6. Milan Reindl    369 x
Past simple questions (Otázky min. času) 6. Milan Reindl    363 x
Have got - oznamovací způsob 5. Roman Lupíšek    477 x
Face 3. Roman Lupíšek    491 x
Have got - otázka 5. Roman Lupíšek    448 x
Have got - zápor 5. Roman Lupíšek    399 x
Přítomný čas průběhový - oznamovací způsob 4. Roman Lupíšek    504 x
My family 3. Roman Lupíšek    617 x
School 5. Roman Lupíšek    447 x
Past simple and continuous 7. Milan Reindl    398 x
My house 7. Milan Reindl    405 x
Time 5. Roman Lupíšek    475 x
Body 3. Roman Lupíšek    496 x
Weather 4. Roman Lupíšek    450 x
Valentine´s Day 4. Roman Lupíšek    393 x
Present simple 5. Roman Lupíšek    487 x
Present simple - questions 5. Roman Lupíšek    448 x
Days of the week 4. Roman Lupíšek    463 x
Months 4. Roman Lupíšek    440 x
Giving Directions 7. Milan Reindl    397 x
Czech Republic Quiz 9. Milan Reindl    374 x
Word order in past tense 6. Milan Reindl    329 x
Articles 7. Milan Reindl    366 x
Music 7. Milan Reindl    396 x
Inventions Quiz 8. Milan Reindl    338 x
Conditional Clauses 9. Milan Reindl    371 x
Reading about Australia 8. Milan Reindl    356 x
Present simple - Negative sentences 5. Roman Lupíšek    395 x
Clothes 3. Roman Lupíšek    469 x
Risk! (vědomostní soutěž) 5. Roman Lupíšek    498 x
On the farm 3. Roman Lupíšek    388 x
What´s on TV? 4. Roman Lupíšek    423 x
Cooking 6. Milan Reindl    360 x
Going to – Otázky 6. Milan Reindl    359 x
Going to - otázky 6. Milan Reindl    321 x
Irregular verbs 7. Milan Reindl    431 x
Food and drink 3. Roman Lupíšek    491 x
Dovětky se „so“ a „neither“ 9. Milan Reindl    344 x
Modal verbs „can“ and „must“ 8. Milan Reindl    392 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 1 5. Roman Lupíšek    417 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 2 5. Roman Lupíšek    363 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 3 5. Roman Lupíšek    346 x
Animal safari 3. Roman Lupíšek    424 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 4 5. Roman Lupíšek    379 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 5 5. Roman Lupíšek    364 x
Little Red Riding Hood 5. Roman Lupíšek    378 x
Easter (Velikonoce) 3. Roman Lupíšek    431 x
Vocabulary quiz - Project 1 Unit 6 5. Roman Lupíšek    329 x
Means of transport 5. Roman Lupíšek    331 x
Shopping 5. Roman Lupíšek    426 x
The Gingerbread Man 5. Roman Lupíšek    342 x
Toys 3. Roman Lupíšek    409 x

Český jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Spodoba znělosti 9. Lucie Matoušková    719 x
Přísudek 9. Lucie Matoušková    544 x
Opakování podstatných jmen 6. Lucie Matoušková    577 x
Slovní a větný přízvuk, větná melodie 9. Lucie Matoušková    387 x
Korektura 6. Lucie Matoušková    406 x
Přídavná jména 6. Lucie Matoušková    522 x
Procvičování přídavných jmen přivlastňovacích 6. Lucie Matoušková    438 x
Přípony přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    379 x
Přípony přídavných jmen -ský, -cký 6. Lucie Matoušková    388 x
Pravopis přídavných jmen, slova nadřazená, podřazená 6. Lucie Matoušková    378 x
Souhrnné opakování 4. Zdislava Nováková    544 x
Slovosted 4. Zdislava Nováková    378 x
Slovní druhy 4. Zdislava Nováková    639 x
Předložky 4. Zdislava Nováková    407 x
Podstatná jména vzor město moře kuře stavení 4. Zdislava Nováková    418 x
Podstatná jména rodu ženského 4. Zdislava Nováková    451 x
Stupňování přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    401 x
Synonyma 9. Lucie Matoušková    426 x
Podstatná jména rodu mužského 4. Zdislava Nováková    506 x
Palindrom 6. Lucie Matoušková    415 x
Akronym 9. Lucie Matoušková    392 x
Ústní lidová slovesnost 6. Lucie Matoušková    440 x
Zájmena 6. Lucie Matoušková    389 x
Číslovky 6. Lucie Matoušková    382 x
Anarchističtí buřiči v české literatuře 9. Lucie Matoušková    431 x
Přívlastek a přístavek 9. Lucie Matoušková    368 x
Chyby v elektronické komunikaci 9. Lucie Matoušková    382 x
Slovesný vid 9. Lucie Matoušková    381 x
Slovesné třídy 9. Lucie Matoušková    345 x
Druhy vedlejších vět 9. Lucie Matoušková    414 x
Předložky a předpony s-, z- a vz- 7. Lucie Matoušková    424 x
Předmět (Pt) 6. Lucie Matoušková    318 x
Příslovečné určení 6. Lucie Matoušková    324 x
Velká písmena 8. Lucie Matoušková    447 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    349 x
Rozbor souvětí 8. Lucie Matoušková    405 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    368 x
Základní skladební dvojice 4. Zdislava Nováková    408 x
Shoda přísudku s podmětem 4. Zdislava Nováková    410 x
Věta jednoduchá a souvětí 4. Zdislava Nováková    430 x

Chemie

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Výroba železa 9. Milan Reindl    452 x
Složení látek 8. Milan Reindl    391 x
Názvosloví Oxidů 9. Milan Reindl    356 x
Ropa a její zpracování 9. Milan Reindl    356 x
Kovy - obecná charakteristika 8. Milan Reindl    322 x
Využití kovů 8. Milan Reindl    304 x
Halogeny 9. Milan Reindl    315 x
Organické látky - úvod 9. Milan Reindl    318 x
Významné nekovy a polokovy 8. Milan Reindl    319 x
Alkany 9. Milan Reindl    325 x
Cykloalkany a alkeny 9. Milan Reindl    283 x
Alkyny a areny 9. Milan Reindl    299 x
Průběh chemické reakce 8. Milan Reindl    294 x
Uhlovodíky a automobilismus 9. Milan Reindl    314 x
Halogenderiváty 9. Milan Reindl    310 x
Chemická vazba 8. Milan Reindl    310 x
Alkoholy 9. Milan Reindl    298 x
Karbonylové sloučeniny 9. Milan Reindl    274 x
Karboxylové kyseliny 9. Milan Reindl    292 x
Látkové množství 8. Milan Reindl    320 x

Matematika

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Směna 3. Květoslava Vránová    579 x
Peníze - mince 3. Květoslava Vránová    551 x
Peníze zahraničních států 3. Květoslava Vránová    398 x
Příjmy 3. Květoslava Vránová    389 x
Peníze - použití mincí v obchodě 3. Květoslava Vránová    395 x
Výdaje 3. Květoslava Vránová    362 x
Rozpočet 3. Květoslava Vránová    358 x
Peníze - bankovky 3. Květoslava Vránová    395 x
Spoření 3. Květoslava Vránová    390 x
Jak dlouho si musím spořit? 3. Květoslava Vránová    349 x
Slevy 3. Květoslava Vránová    356 x
Půjčky 3. Květoslava Vránová    345 x
Hraní se slevami 3. Květoslava Vránová    353 x
Co mám koupit? 3. Květoslava Vránová    367 x
Chci si půjčit 3. Květoslava Vránová    323 x
Jdeme nakupovat 3. Květoslava Vránová    364 x
Kam pojedeme na výlet? 3. Květoslava Vránová    356 x
Co si dáme k jídlu? 3. Květoslava Vránová    378 x
Opakování 3. Květoslava Vránová    406 x
Opakování 2 3. Květoslava Vránová    378 x
Výměna na trhu 6. Květoslava Vránová    334 x
Umíme platit mincemi 6. Květoslava Vránová    319 x
Placení v obchodě 6. Květoslava Vránová    313 x
Známe bankovky 6. Květoslava Vránová    338 x
Peníze v cizině 6. Květoslava Vránová    320 x
Získávání peněz 6. Květoslava Vránová    315 x
Utrácíme peníze 6. Květoslava Vránová    326 x
Máme dost nebo málo peněz 6. Květoslava Vránová    315 x
Rodinný rozpočet 6. Květoslava Vránová    401 x
Jak budu jednou hospodařit 6. Květoslava Vránová    313 x
Hodnota nákupu 7. Květoslava Vránová    311 x
Vybíráme dovolenou 7. Květoslava Vránová    308 x
Umíme si vybrat oběd 7. Květoslava Vránová    318 x
Mzda 7. Květoslava Vránová    407 x
Kolik si vydělávají jednotlivé profese? 7. Květoslava Vránová    370 x
Komu co patří 8. Květoslava Vránová    315 x
Pirátství a krádež 8. Květoslava Vránová    298 x
Druhy bydlení 8. Květoslava Vránová    311 x
Jsou slevy výhodné? 8. Květoslava Vránová    339 x
Umíme si vypočítat slevu 8. Květoslava Vránová    325 x
Co už znám 8. Květoslava Vránová    322 x
Co už znám 2 8. Květoslava Vránová    297 x
Inflace a deflace 9. Květoslava Vránová    336 x
Úrok - základní pojmy 9. Květoslava Vránová    367 x
Úrok - vzorce 9. Květoslava Vránová    319 x
Úrok - vzorce pokračování 9. Květoslava Vránová    286 x
Aktiva 9. Květoslava Vránová    295 x
Aktiva - co je výnosnější 9. Květoslava Vránová    296 x
Co je to spoření? 9. Květoslava Vránová    307 x
Banka 9. Květoslava Vránová    331 x
Banka - pokračování 9. Květoslava Vránová    300 x
Spořicí účet 9. Květoslava Vránová    302 x
Termínovaný vklad 9. Květoslava Vránová    293 x
Pasiva 9. Květoslava Vránová    300 x
Pasiva - co je výhodnější 9. Květoslava Vránová    293 x
Leasing 9. Květoslava Vránová    310 x
Stavební spoření 9. Květoslava Vránová    321 x
Hypotéka 9. Květoslava Vránová    319 x
Umíme to s penězi 9. Květoslava Vránová    374 x
Umíme to s penězi 2 9. Květoslava Vránová    310 x

Přírodověda

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Praha 4. Zdislava Nováková    559 x
Nerostné suroviny 4. Zdislava Nováková    482 x
Houby 4. Zdislava Nováková    463 x
Vlastnosti látek 4. Zdislava Nováková    393 x
Vánoce 4. Zdislava Nováková    418 x
Oblasti ČR 4. Zdislava Nováková    412 x
Hrady v našem okolí 4. Zdislava Nováková    342 x
Zajímavá Šumava 4. Zdislava Nováková    342 x
Stopy ve sněhu 4. Zdislava Nováková    381 x
Unesco 4. Zdislava Nováková    358 x
Nejvyšší hory ČR 4. Zdislava Nováková    446 x
Národní park Šumava 4. Zdislava Nováková    337 x
Národní parky 4. Zdislava Nováková    376 x
Domácí zvířata - ptáci 4. Zdislava Nováková    381 x
Domácí mazlíčci 4. Zdislava Nováková    378 x
Domácí zvířata savci 4. Zdislava Nováková    404 x
Zvířata chovaná pro radost 4. Zdislava Nováková    355 x
Živočichové volně žijící v okolí lidských obydlí 4. Zdislava Nováková    426 x
Živočichové žijící v okolí lidských obydlí - savci 4. Zdislava Nováková    402 x
Živočichové rybníků 4. Zdislava Nováková    557 x