Informace výchovné poradkyně

Informace výchovné poradkyně se zaměřením na rizikové projevy chování

V naší škole budeme v letošním roce 2011/2012 opět provádět systematickou preventivní činnost týkající se zneužívání návykových látek a dalších rizikových projevů chování, jako jsou například šikanování, poruchy příjmu potravy nebo záškoláctví. Naší prioritou je zamezit vniku návykových látek do školy a vyloučit možnost jakékoliv nabídky žákům ve školním prostředí. Podle každoročně upravovaného plánu prevence budeme realizovat pro děti různé akce. Budou to např. přednášky, besedy, třídnické hodiny, výuka etické výchovy, psychovýlety,….. Ty budou zařazovány během celého školního roku. Zaměříme je na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na získávání nových znalostí a dovedností , ale i ke zvyšování sebevědomí a upevňování dobrých životních návyků.

Naším cílem je, aby dítě nepodléhalo nežádoucím jevům, ale zastávalo hodnoty vedoucí k prospěchu vlastnímu i ostatních. Připomínáme, že spolupráce rodiny a školy je v této oblasti velmi prospěšná.

V případě zájmu je možné sjednat si schůzku a pohovořit o problému, který Vás trápí. Schůzku je možné uskutečnit ve škole či v jiném než školním prostředí. Škola může zprostředkovat také kontakty s dalšími odborníky, kteří Vám mohou pomoci.

V případě podezření, že žák zneužívá návykové látky, postupuje škola podle daných předpisů. Provede diskrétní šetření, pohovor s dítětem a informuje rodiče. Jestliže nedojde k nápravě, uvědomí škola opakovaně rodiče, zároveň sociální odbor a zdravotnické zařízení. V případě dealerství nebo podezření na porušení trestního zákona je škola povinna oznámit věc také Policii ČR. S těmito problémy máme již dlouholeté zkušenosti. Přijďte se poradit, pomůžeme vám.

Informace o šikaně

V naší škole se otázkou šikany velmi intenzivně zabýváme. Máme vypracovaný preventivní plán proti šikanování, kterým se řídí výchovná činnost pedag. pracovníků. Žáci, učitelé i rodiče jsou seznámeni se znaky šikanování.

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí. V místech jejího výskytu dochází ke ztrátě pocitu bezpečí, který je nezbytný pro harmonický rozvoj osobnosti dítěte.

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí e-mailů, SMS zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti.

Rodiče žáků upozorňujeme zejména na to, aby si všímali těchto možných příznaků šikanování:
Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach.
Ztráta chuti k jídlu.
Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem.
Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).
Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"
Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.
Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.
Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům.
Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)
Dítě se vyhýbá docházce do školy.
Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.

Prosíme rodiče, pokud by zjistili u svého dítěte některé z těchto příznaků, aby nás neprodleně informovali. O další opatření se již postará škola.

Kontakty:
http://www.odrogach.cz
http://www.drogovaporadna.cz
http://www.drogovyserver.cz
http://www.mvcr.cz
http://www.msmt.cz
http://www.icm.cz
http://www.szu.cz
http://www.nidm.cz
http://www.ceskaskola.cz
http://www.drogy-info.cz
http://www.linkabezpeci.cz
http://www.azrodina.cz
http://www.plbohnice.cz
http://WWW.sikana.org
http://www.azrodina.cz

linka bezpečí 800 155 555
rodičovská linka 840 111 234
linka vzkaz domů 800 111 113, 724 727 777
internetová linka ilb@linkabezpeci.cz