Roční plán vzdělávání pro šk. rok 2012/2013

Barevný podzim

září
seznamujeme se s řádem ŠD
adaptujeme se na školní prostředí
vytváříme a dodržujeme pravidla v kolektivu ŠD
rozvíjíme kladný vztah k učení, ke škole, ke spolužákům

říjen
zahájení zájmové činnosti
snažíme se porozumět změnám v přírodě
poznáváme plody podzimní přírody
otiskujeme přírodniny (jablka, brambory, kukuřici, trávy...)

listopad
- chápeme význam a podstatu tolerance, vzájemné úcty
- sbíráme listy – kreslíme, zapouštíme barvy
- rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku ruky
- sbíráme přírodniny a využíváme je k výrobě koláže
společné akce: podzimní výzdoba družiny a školy, drakiáda, Havelské posvícení, přírodovědná soutěž.

Bílá zima

prosinec
rozvíjíme estetické cítění, vkus i kulturní vnímání
vyrábíme adventní věnce
upevňujeme tradice v období adventu
zkoušíme vánoční zvyky, zpíváme koledy
vyrábíme vánoční ozdoby, přáníčka a dárky
zdobíme školní družinu i školu


leden
vycházky do zimní přírody (sledujeme stopy zvířat)
zpracováváme symboly zimy (sněhulák, sněhové vločky, rampouchy...)
rozvíjíme dovednosti v tělovýchovné a sportovní oblasti
upevňujeme mezilidské vztahy (rodina, vrstevníci, společnost)


únor
vyprávíme si o masopustních zvycích
vyrábíme karnevalové masky
pomáháme zvířátkům i ptáčkům přežít zimu
vyprávíme si otužování a správném životním stylu
učíme se telefonní čísla a správný postup pro přivolání pomoci
 
společné akce: akce pro děti a rodiče „Vánoční dekorace" ,čertovský rej, zdobení vánočního stromečku, kutil Tim a holka Šikulka, stavby ze sněhu, masopustní rej .

Rozkvetlé jaro

březen
povídáme si o změnách v přírodě
kreslíme návrhy obalů knih, čteme úryvky z oblíbených knih
osvojujeme si správné stravovací návyky, dodržujeme pitný režim
zdobíme družinu jarními symboly

duben
seznamujeme s s tradicemi Velikonoc
zdobíme vajíčka, vyrábíme přáníčka, učíme se velikonoční koledy
zdokonalujeme chování na chodníku, na silnici, přechodech....
výtvarně zpracováváme čarodějnice

květen
vyrábíme přáníčka a dárky pro maminky
čteme, kreslíme a povídáme si o mláďatech v přírodě
upevňujeme poznatky o likvidaci a třídění odpadu
chápeme podstatu a důležitost ochrany přírody

společné akce: vítání jara (lidové zvyky a tradice), akce pro děti a rodiče .

Veselé léto

červen
MDD – jak bychom změnili svět – výtvarné zpracování
posilujeme tělesnou zdatnost sportováním
osvojujeme si zásady fair-play, správného sportovního chování
práce s atlasem – hledání zemí, které bychom chtěli navštívit o prázdninách
společné akce: malování v přírodě, Den splněných přání – oslava MDD