Provozní řád školní jídelny

IMG_8819.jpg IMG_8821.jpg _MG_6227.jpg

1. Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci Základní školy T.G.Masaryka Sušice a podle kapacity ostatní zájemci (tzv.cizí strávníci).

2. Školní stravování se řídí Školským zákonem č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů; výživovými normami, průměrnou měsíční spotřebou potravin a rozpětím finančních normativů na nákup potravin stanovenými v příloze Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

3. Stravování zaměstnanců Základní školy T.G.Masaryka Sušice (závodní stravování) upravuje Vyhláška o nákladech na závodní stravování č. 84/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Směrnice o závodním stravování.

4. Stravování cizích strávníků je upraveno Směrnicí k provádění doplňkové činnosti.

5. Provoz školní jídelny se řídí též Vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů, a platnými evropskými a vnitrostátními hygienickými předpisy. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny.

6. Informace o školní jídelně:
Provoz školní jídelny: 11.10 hod. - 14.00 hod.
Vydávání obědů pro žáky a učitele se řídí rozvrhem hodin. Ostatní zaměstnanci ZŠ mají určenu přestávku.

Provozní doba pro cizí strávníky:
11.10 hod. – 11.30 hod.
12.00 hod. – 12.30 hod.
13.00 hod. – 13.25 hod.

O případné změně provozní doby školní jídelny (akce školy) jsou všichni strávníci včas informováni písemným sdělením ve vestibulu školy.

Kancelář školní jídelny:
7.30 hod. – 11.00 hod.
11.30 hod. – 14.30 hod.
(11.00 hod. – 11.30 hod. přestávka v práci)

7. Stanovená výše stravného od 1. 9. 2013:
Výše úhrady oběda pro žáky ZŠ je závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Rozhodující školní rok je vždy od 1.9. do 31.8. následujícího roku.

Strávníci do 6 let věku: 20,- Kč
Strávníci 7 – 10 let: 21,- Kč
Strávníci 11 – 14 let: 22,- Kč
Strávníci 15 let a více: 23,- Kč
Závodní stravování (zaměstnanci ZŠ): 23,- Kč
Doplňková činnost (cizí strávníci): 52- Kč

8. Způsob úhrady stravného:
- hotově u vedoucí školní jídelny
- bankovním příkazem (měsíční zálohy na účet ZŠ)
- sporožirem
- fakturou (doplňková činnost)

9. Stravné se vybírá vždy posledních 5 pracovních dnů před začátkem nového měsíce. Při bezhotovostní platbě si musí strávník v tomto termínu přihlásit obědy v kanceláří ŠJ. Stravenky jsou nahrazeny čipem. Každý strávník musí mít svůj vlastní čip. Záloha na čip je 120,- Kč. Záloha bude strávníkům vyplacena zpět oproti nepoškozenému čipu po ukončení stravování ve školní jídelně.

10. Ve školní jídelně je strávník povinen zaznamenat odběr oběda přiložením čipu ke čtecímu zařízení. Při zapomenutí čipu si vyzvedne náhradní stravenku u vedoucí ŠJ, v případě nepřítomnosti vedoucí ŠJ nahlásí zapomenutí čipu kuchařce. Ztrátu čipu musí strávník neprodleně hlásit vedoucí ŠJ a musí si koupit nový čip. Pokud starý čip najde, může vrátit nepoškozený čip (který si koupil jako poslední) a bude mu vyplacena záloha.

11. Pokud platby od strávníků u bezhotovostních plateb (sporožiro, bankovní příkaz, záloha na stravné, faktura) nebudou připsány na účet ZŠ do konce následujícího měsíce, strávník nebo zákonný zástupce strávníka je povinen uhradit stravné hotově u vedoucí ŠJ v termínu požadovaném školou. Pokud nebude stravné uhrazeno opakovaně, bude strávník vyřazen z bezhotovostních plateb a stravné bude možné hradit jen hotově u vedoucí ŠJ.

12. Na dotovaný oběd mají žáci ZŠ dle § 119 Školského zákona nárok v době jejich pobytu ve škole a ve školských zařízení podle § 117 odst.1 písm. b) a c). Při školním výletu mají nárok na dotované stravování. Zařízení školního stravování může poskytovat školní stravování také v době školních prázdnin. V době ředitelského volna není na dotované stravování nárok. Zakoupený oběd není možné převést na jiného strávníka (sourozence, spolužáka, rodiče) z důvodu poskytované dotace na režijní náklady a z důvodu rozdílné výše stravného. Nevyzvednutý oběd neznamená odhlášený oběd!

13. Přihlášky a odhlášky obědů je nutno provést osobně nebo i telefonicky na pevnou linku vždy den předem do 14,00 hod. (uzávěrka objednávek potravin a normování potravin na další den). Při oněmocnění strávníka z řad žáků ZŠ si lze 1. den vyzvednout oběd do jídlonosičů. Na další dny jeho nepřítomnosti ve škole je nutné včas obědy odhlásit. Peníze za odhlášené obědy se odečítají strávníkům vždy při placení obědů na další měsíc. Neodhlášená strava propadá.

14. Žáci ZŠ si mohou od druhého dne nemoci zakoupit obědy za cenu stanovenou pro cizí strávníky.

15. Nárok na dotovaný oběd má každý zaměstnanec ZŠ T. G.Masaryka Sušice, který odpracoval ten den minimálně 3 hodiny. Zaměstnanec je povinen na dobu nemoci, dovolené a služební cesty odhlásit oběd. Pokud tak neučiní, je povinen doplatit částku do plné výše ceny oběda. Na tyto dny si může oběd zakoupit za cenu stanovenou pro cizí strávníky.

16. Strávníci se stravují v prostorách školní jídelny. Oběd do jídlonosičů je povolen cizím strávníkům a první den nemoci u žáků ZŠ. Po příchodu do jídelny si strávník sám nalije polévku. Hlavní jídlo včetně ovoce, zeleniny a dezertů (s možností přídavku přílohy) si odebere u výdejního okénka. Sám si nalije nápoj. Celý oběd sní ve školní jídelně. Po konzumaci oběda odloží použité nádobí na vyhrazené místo. Obědy do jídlonosičů vydávají vždy kuchařky, v tomto případě musí mít každý strávník dostatečný počet vlastních nádob.

17. Dozor nad žáky ZŠ vykonávají učitelé podle stanoveného rozvrhu, který je vyvěšen ve školní jídelně. Strávníci jsou povinni řídit se provozním řádem, pokyny vedoucí ŠJ, dozoru a kuchařek. Strávníci se chovají při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Ředitel školy v případě závažného porušení vnitřního řádu školní jídelny může rozhodnout podle § 31 Školského zákona o vyloučení žáka ze školského zařízení.

18. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj atd.) zajišťuje pomocná síla ŠJ.

19. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s vedoucí kuchařkou podle zásad zdravé výživy. Je sestavován vždy na celý týden dopředu a vyvěšen ve školní jídelně a ve vestibulu školy, případně na webových stránkách školy.

20. Připomínky k jídelnímu lístku mohou strávníci sdělit vedoucí školní jídelny a řediteli školy.

Přílohou provozního řádu je vypočítaná kalkulace mzdových a režijních nákladů na jeden oběd, která je uložená u vedoucí školní jídelny.

Jana Potočová
vedoucí školní jídelny
telefon: 376 528 076