Etická výchova - naše volba

  Etická výchova má na naší Základní škole Sušice, Komenského ulice dlouholetou tradici. Letos je to již třináctý školní rok, co se u nás etická výchova vyučuje!

  Když bychom chtěli vidět, jak to vše začalo, museli bychom se ohlédnout o nějakých 17 let nazpět. Tam někde se rodí myšlenka, že naše škola nemůže být pouhým předavatelem vědomostí, ale především přátelským, tvůrčím a hodnotově správným prostředím, do kterého děti rády chodí a skutečně obohaceny odcházejí. Začali jsme tedy hledat způsob, jak pozitivně působit na děti, aby nejen věděly, co je správné, ale aby to dokázaly i přirozeně uskutečňovat v běžných životních situacích.

  Naší volbou byla etická výchova podle modelu španělského pedagoga Roche Olivara, která se uplatnila v řadě zemí a začátkem 90. let ji s úspěchem začali zavádět do škol jako povinně volitelný předmět i naši kolegové ze Slovenska. Stali jsme se tak první školou ze Sušice a jednou z nemnoha škol v celé republice, která začala již před deseti lety zavádět etickou výchovu do výchovně-vzdělávacího procesu.

  Tato etická výchova není souborem morálních pouček, ale praktických cvičení, které formou her, scének, tvořivých aktivit, zážitkové metody předávají dětem hodnotově správné návyky, které potom děti uplatňují v prostředí, ve kterém se běžně pohybují - ve své třídě, rodině, společnosti.

  To, že naše volba byla správná, nám dokazují především naši žáci, kteří procházejí hodinami etické výchovy. Nejen, že se na tyto hodiny nesmírně těší, s nadšením a zájmem v nich pracují, ale přenášejí získané zkušenosti do běžného života třídy, vyprávějí svým rodičům a kamarádům, co prožili na etické výchově nebo s nimi dokonce hrají některé hry z ní. My pedagogové jasně vidíme, že etická výchova trvale utváří pozitivní a přátelské klima na naší škole.

   Neméně důležitým dokladem správnosti našeho snažení bylo i významné ocenění naší základní školy Sušice, Komenského ulice v celostátní soutěži vyhlášené Nadací Josefa Luxe, ve které se hodnotí školy vyučující etickou výchovu podle modelu Roche Olivara. V minulých letech jsme se mezi všemi základními a středními školami z ČR, kde se vyučuje etická výchova, výborně umístili na 3. a 2. místě, které jsme získali v roce 2003 a 2004, následovalo 1. místo v roce 2005, které se nám letos (2009) podařilo již popáté obhájit!

náplň etické výchovy

Za základ bereme následujících deset bodů výchovy k prosociálnosti* R. Roche-Olivara, které podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti: *) prosociálnost = chování jedince zaměřené k prospěchu ostatních lidí

1) komunikace 2) důstojnost lidské osoby, úcta k sobě 3) pozitivní hodnocení druhých 4) tvořivost a iniciativa 5) vyjádření a komunikace citů 6) empatie 7) asertivita 8) reálné a zobrazené vzory 9) pomoc, přátelství a spolupráce 10) komplexní prosociálnost

styl etické výchovy - aneb jak působit na dítě

PŘIJMOUT DÍTĚ TAKOVÉ JAKÉ JE, VYJÁDŘIT POZITIVNÍ VZTAH K NĚMU "Mám tě rád i když ti občas něco nejde."

ZAMĚŘIT POZORNOST DÍTĚTE NA DŮSLEDKY JEHO CHOVÁNÍ "Podívej, jak ho to teď bolí." "Podívej, jakou z toho má radost."

PŘISUZOVAT DÍTĚTI KLADNÉ VLASTNOSTI, KTERÉ U NĚHO CHCEME PROBUDIT "Ty jsi správný kluk, správné děvče, ty se dovedeš rozdělit."

POVZBUZOVÁNÍ DÍTĚTE K DOBRÉMU JEDNÁNÍ "To by bylo od tebe pěkné, kdybys mu pomohl." "Pojď, pomůžeme mu spolu."

SPRÁVNÁ MOTIVACE DÍTĚTE "Když mi pomůžeš s tím nádobím, stihneme si spolu zahrát nějakou hru."