Cizí jazyky v učebním plánu

Výuka jazyků začíná ve škole od 1. třídy. Žáčci 1. třídy začínají s přípravou na výuku anglického jazyka formou jedné pravidelné hodiny týdně. Ve druhé třídě se hodinová dotace rozšiřuje, přípravě na výuku jazyka se věnují týdně dvě hodiny. V tomto počátečním období jde o přípravnou etapu k výuce cizího jazyka. Metody a formy jsou založeny na poslechu, imitaci, pozorování a tvořivých činnostech, využívají nahrávek, říkanek, písniček a básniček.

Od třetí do deváté třídy je koncipována výuka tak, že se žáci vyučují anglickému jazyku pravidelně 3 vyučovací hodiny v týdnu. Od sedmé třídy je nabízena navíc výuka dalšího cizího jazyka – německého. Ten je v případě zájmu žáků začleněn do vzdělávacího plánu v časové dotaci 2 hodiny týdně.

V případě, že žáci neprojeví zájem o výuku dalšího cizího jazyka, rozšiřují své znalosti v oblasti jazyka anglického, kterému se věnují již od 1. třídy. Tito žáci pak navíc pravidelně navštěvují 2 hodiny konverzace v jazyce anglickém, a to v každém týdnu.

Od sedmé třídy se tudíž každý žák věnuje výuce cizích jazyků pět hodin týdně.
Obsahem výuky je naplňování výstupů Školního vzdělávacího programu.